Skolepengebetaling

Elevbetaling pr. 01.08.2021

Priserne er pr. måned i 12 måneder. Det opkrævede beløb over 11 måneder i parantres.

Skolepenge 1. barn                        0.-3.kl                                    1320,- (opkræves over 11 måneder á 1440,-)

Skolepenge 1. barn                        4.-9.kl.                                    1687,- (opkræves over 11 måneder á 1840,-)

Skolepenge 2. barn                                                                       -50% af akt. skolepenge

Skolepenge øvrige                                                                            0,-

Yngste barn er altid 1. barn

Indmeldelsesgebyr 1. barn i familien                                                    500,-

Skolebytte (Opkræves i september sammen med skolepenge)         320,-

SF0: 0. – 3. kl.

Fri fra skole og frem til skolebus (ca 14:30)                              574, (opkræves over 11 måneder á 626,-)

Fri fra skole og frem til kl. 17 + morgen                                     1036,- (opkræves over 11 måneder á 1130,-)

Søskenderabat i SFO:

2 fuldtidsbetalende pladser i SFO, udløser en rabat på 225 kr. til 2. barn som udbetales over 11 måneder.

Tidlig SFO (er inklusiv fuldtid SFO), fra 1.4.2022                       1725,-

Når man starter i SFO fra tidlig SFO efter sommerferien, er man automatisk tilmeldt SFO fuldtid. Hvis ikke dette ønskes, meddeles det på kontoret.

Prisen for skole og pasning indeksreguleres hvert år pr. 1. august.

Betalingsbetingelser:

Skolepengene opkræves månedsvis forud og udsendes af Nets, og vi opfordrer alle hjem til at tilmelde sig PBS, så betalingen foregår automatisk.

Betalingen opkræves med forfaldsdato hver d. 1. i måneden. Der betales for 11 måneder, juli mdr. er betalingsfri.

Såfremt at man ikke ønsker at benytte betalingsservice, opkræves der et administrationsgebyr pr. mdr. på 50,-. Dette gebyr lægges automatisk oven i hver faktura.

Du kan tilmelde dig betalingsservice direkte ved at klikke her.

Ind- og udmeldelse til skole og/eller SFO skal ske med 20 dages varsel pr. førstkommende 1. i måneden, skriftligt til skolens kontor.

Økonomisk Friplads

Der er mulighed for at søge om delvis økonomisk friplads. Skolen ansøger samlet om tilskud fra fordelingssekretariatet, som bliver tildelt skolen omkring jul – og herefter indregnet i skolepengene fra januar til juni. Ansøgningsskema kan findes på intra i juni mdr. og kan desuden udleveres fra skolens kontor ved henvendelse.

Ansøgningen skal fornyes hvert skoleår, dog så snart der sker ændringer i indkomsten.

Rykkerprocedure

Såfremt betaling af skolepenge ikke er tilgået skolen senest den 15. i måneden, fremsendes en betalingspåmindelse om at bringe forholdet i orden indenfor 10 dage. Der pålægges et rykkergebyr på̊kr. 100,00.

Er betalingen stadig ikke tilgået skolen d. 25. i mdr. fremsendes endnu en betalingspåmindelse, om at bringe forholdet i orden indenfor 10 dage. Der pålægges et rykkergebyr på endnu 100 kr. Skolens leder tager, i den forbindelse, kontakt til hjemmet.

Hvis skolen ikke har registreret betaling inden for tidsfristen, fremsendes en sidste rykkerskrivelse, med henvisning til skolens regler og konsekvenser ved fortsat manglende betaling, som i sidste ende vil betyde at skolen ophæver samarbejdet med familien. Betalingen skal ske inden 10 arbejdsdage og der pålægges endnu et rykkergebyr på 100kr.

Vi forbeholder os ret til at inddrage advokat og inkasso i skyldnersager. Omkostninger ved dette afholdes af skyldnere.

Afdragsordning

Ved manglende mulighed for betaling, fx ved pludselige ændringer i ens privatøkonomi eller andre årsager, skal der straks rettes henvendelse til skoleleder for at drøfte muligheden for en evt. betalingsordning. Såfremt en sådanne ordning imødekommes, vil der blive lavet en skriftlig aftale, som vil indeholde en plan for hvordan betalingen fremover skal afvikles.