Friskolen

Friskolen i Gjerrild er placeret i smukke omgivelser med skov og strand i tæt afstand til skolen.

Vores elever kommer fra det meste af Norddjursland, hvor skolens egen bus kører ruten Gjerrild-Ørum-Stenvad-Fjellerup-Glesborg-Bønnerup-Emmedsbo-Gjerrild. Andre elever kommer med Midttrafik rute 352 fra Grenaa-Voldby-Karlby-Veggerslev.

Skolen er et sted, hvor de faglige og mange af de sociale kompetencer, der følger resten af livet, bliver skabt.

Derfor er det vigtigt med en ramme, der er tryg og fagligt inspirerende. Som anerkender den enkelte i fællesskabet og fællesskabet i den enkelte. Ved at stimulere glæde og lyst til at lære. Gennem leg og kreativitet med fokus på naturen omkring os.

En stor del af vores undervisning foregår i det fri, på stranden og i skoven, i vores lokalområde. Fordi læring er mere stimulerende, hvis den handler om noget vi kan se og røre, og nysgerrighed altid begynder med at ville forstå det som omgiver os.


SKOLESTRUKTUR

Onsdage har vi udeskoledage (0.-4. kl.) eller fagdage (5.-9. kl.), og skolens egen bus er disse dage ekstra meget på landevejene. De alleryngste benytter primært vores nærområdes fremragende muligheder for undervisning i skoven, ved stranden og på savværksgrunden, hvor skolen har stor bålplads, bålhytte og shelters.

Efterhånden som eleverne bliver ældre og dermed mere selvhjulpne, udvides udeskole begrebet, så det også kommer til at bestå af undervisning i uderummet – det kan således være ture på lokale museer, seværdigheder, virksomheder mv. Vi inviterer også folk udefra ind på skolen, hvor vi kan hente inspiration og viden fra fagpersoner eller eksterne undervisere.

Fagdagene for de ældre elever kører efter samme princip, hvor undervisningen på den enkelte dag er med et fag i fokus og klassens givne faglærer som underviser hele dagen – enten på skolen eller ude på en relevant lokation.

Udeskole
Temauger
Inddragelse
Fællesskab
Aktivitet
Faglighed
Samlæsning
Lejrskoletur

Skolen råder over en gammel savværksgrund, hvor der er bålhytte, bålsted, 2 shelters, klatretræer, jord- og græsbunker m.m., og som ligger lige ud til en sportsplads. Vi er i gang med at søge fondsmidler til at etablere læringshaver og undervisningslokaler på savværksgrunden til glæde for vores egne elever, men også elever fra andre skoler, som er på besøg i Gjerrild.

Tæt ved skolen er der både skov og strand, som også ofte bruges i undervisningen. De yngste er ude hver onsdag i al slags vejr, mens de ældre elever bruger udearealerne i forbindelse med deres undervisning så meget som muligt, men naturligvis tilpasset relevans i det fag, der er på skemaet.

Vores yngste elever har fx et hemmeligt sted, hvor de ofte opholder sig på deres udeskoledage. Her kan de lave bål og udfordre sig selv i et område, som de selv har været med til at indrette. Udeskole i Lillegruppen kan være: Lave bål, snitte pinde, lave mad over bål. Det kan også være natur/teknik, hvor vi undersøger skovbund, skovsøer med hensyn til dyr og planter.

Vi tager også “i byen” – f. eks. ind og ser kirken i Grenå, på museum, på virksomhedsbesøg, på havnen og ser en fiskekutter eller meget andet.

Skoleåret har 4 store temaer, der er overskriften for alle klassers forløb på 3-4 uger, og som hver afsluttes med en fælles temauge, hvor der på tværs af årgange og aldersgrupper arbejdes projektorienteret med en bearbejdning og formidling af det lærte. Skoleårets første temaforløb lægger op til skolens årlige skolebytte i september. I skoleåret 2023/24 er Ærø destinationen og temaet er “Mennesket og havet”. Dette forløb har det naturvidenskabelige fokus. Klasserne arbejder på forskellig vis i alle fag med undertemaer og i passende sværhedsgrad til de pågældende alderstrin frem mod skolerejsen og i den efterfølgende temauge. 

Senere på året kommer der et historisk forløb med temaet “Det danske rigsfællesskab”. Lige inden vinterferien har er der 2 performanceuger med “At rejse” som tema, hvor vi i år tager udgangspunkt i tekst og musik af Kim Larsen. Kort tid før ferien lægger skoleårets sidste tema op til en markedsuge, hvor de praktiske fag får særlig opmærksomhed.

Hver temauge afsluttet med mulighed for besøg af familie og venner, ligesom udefrakommende gæster er meget velkomne på følgende tidspunkter:

15/9-2023 kl. 14.00-15.45

17/11-2023 kl. 14.00-15.45

6/2-2024 kl. 10.00 & kl. 12.00 - forestillinger med billetbestilling

31/5-2024 kl. 14.00-15.45

Eleverne inviteres i planlægningsfasen med til at påvirke indhold, metoder mv. i det omfang, det giver mening. Der vil for eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet være fokus på at inddrage de oplevelser, vinkler og indtryk, som de har fået i ugerne op til selve temaugen.

Der vil i temaugerne være mulighed for at fordybe sig og inddrage metoder, der kræver tid og ressourcer, som kan være sværere at rumme i hverdagens undervisning. For eleverne i 5.-9. klasse arbejdes der projektorienteret, og der udarbejdes en stor udstilling med præsentation af de produkter, som de laver i forbindelse med deres projektopgaver.

På vores skole har vi “Familiegrupper” - eleverne er her inddelt med ca. 12 elever pr. hold fordelt fra 0.-9. klasse. Fællesskab er en absolut kerneværdi på vores skole, og der er virkelig meget læring for alle i at tage hensyn og inddrage alle alderstrin.

Familiegrupperne bruges, når vi er på skolebytte, hvor der fx spises i disse grupper, og de ældste hjælper de yngste i forhold til at få mad på tallerkenen osv. I vores aktivitetsbånd “Rend og hop” er familiegrupperne også samlet en gang om ugen, ligesom vores  fællesdage med skolernes motionsløb, juleklip og idrætsdag også foregår med familiegrupperne som udgangspunkt.

Der er indlagt 2 aktivitetsmoduler i løbet af skoleugen. Her har eleverne på tværs af alderstrin henholdsvis 30 og 45 minutter til ekstra bevægelse. Modulet om mandagen er primært lærerstyret og det foregår i familiegrupperne. Om fredagen er det de ældste elever (fra 5. klasse og opefter) inviteret med i planlægningen og også delvis ansvarlige for afviklingen. De udbyder 5 forskellige aktiviteter, som eleverne så kan vælge frit imellem fra gang til gang. Tovholderne skal sørge for evt. rekvisitter til aktiviteterne, og støttet af en lærer står de også for at afvikle aktiviteten.

Vi har stort fokus på, at undervisningen er sammenhængende og giver mening på tværs af fagene. Vi har lektioner på varierende længde 30, 60 og 70 minutter, og vores lærere samarbejder omkring forberedelsen og koordinering af årsplanerne sikrer, at eleverne kommer rundt om det, der skal nås i forhold til de enkelte fag. Vi står mål med folkeskolen, og vores elever går til afgangsprøver med gode resultater. Vi prioriterer kvalitet over kvantitet, når vi planlægger undervisningen.

Vi har på vores friskole en årelang tradition for at samlæse klasser. Der er store fordele ved at have mulighed for at tilvælge kammerater, som er enten ældre eller yngre end en selv - både i forhold til det faglige og det sociale. Det betyder bl.a. også for nogle elever tidligere start på fremmedsprog.

Hvert år i september bytter vi i fire dage skole med en anden friskole i Danmark. Vi forsøger så vidt muligt at komme vidt omkring, så eleverne i løbet af deres 10 år på skolen får besøgt det meste af vores dejlige land. Alle elever fra 0.-9. klasse deltager, og vi har en gruppe madtanter og -onkler med, der sørger for forplejning og rengøring undervejs. Medarbejderne sørger for undervisningsrelaterede besøg i nærområdet, og vi trækker det så vidt muligt ind i undervisningen før og efter selve turen i de fag, hvor det er relevant.

I 8. klasse er der en 4 dages tur til København, hvor eleverne stifter bekendtskab med vores hovedstad. Kunst, kultur og dannelse er i højsædet, men der er naturligvis også et besøg på Christiansborg lagt ind undervejs.

Afgangsklassen er på en 5 dages udlandstur, hvor de kan vælge imellem Amsterdam, Berlin og London. Det at kunne begå sig i en storby på et fremmedsprog giver noget helt særligt, når eleverne selv er inddraget i planlægningen. Der er en god vekselvirkning af undervisningsrelevant indhold og turistoplevelser med et særligt fokus på, at eleverne lærer at begå sig i mindre grupper i forhold til transport, forplejning osv.