Friskolen

Skolen er det sted, hvor de faglige og mange af de sociale kompetencer, der følger os resten af livet, bliver skabt.

Derfor er det vigtigt med en ramme som er tryg og fagligt inspirerende. Som anerkender den enkelte i fællesskabet og fællesskabet i den enkelte. Ved at stimulere glæde og lyst til at lære. Gennem leg og kreativitet med fokus på naturen omkring os.

En stor del af vores undervisning foregår i det fri, på stranden og i skoven, i vores lokalområde. Fordi læring er mere stimulerende, hvis den handler om noget vi kan se og røre, og nysgerrighed altid begynder med at ville forstå det som omgiver os.

Vi har også plads til dig, hvis du ønsker at blive en del af vores skole.

Skolens struktur

På Gjerrild-Bønnerup Friskole opererer vi med en struktur, hvor vi har opdelt skoleåret i hhv røde uger, grønne uger og blå uger.

De røde uger er basisuger, hvor grupperne – store, mellem og lille (se nederst)– har et fast skema, med alle brødfagene samt p-fag eller valgfag.

I de grønne uger er mandag og tirsdag som udgangspunkt ganske som i de røde uger, mens onsdag-fredag er planlagt som et tematisk forløb, hvor det almindelige skema er opbrudt.

I et tematisk forløb kan indgå et eller flere fag. Til eksempel kan et grønt forløb i mellemgruppen være helliget matematik og dagene koncentrerer sig om et forløb med geometri.

I de grønne uger arbejdes oftest både praktisk og teoretisk og dagene giver os mulighed for at gå i dybden med et emne på en anderledes måde. Timefordelingen på fagene kan således være regnet ud, så nogle af fagets timer indgår i basisskemaet (røde uger) mens en anden del ligger som temaforløb i de grønne uger.

Enkelte fag kan ligge udelukkende i grønne uger, som f.eks. musik i storegruppen, som hvert år sætter en musical op, der løber af stabelen i en grøn uge.

Det kan også være tilfældet, at 2 eller flere fag sammenlæses i et grønt forløb, så f.eks. et temaforløb i storegruppen om perspektivtegning henter timer fra både matematik og p-fag. Eller et forløb i Lillegruppen om høst hvor både dansk, matematik og p-fag indgår.

De forskellige grønne forløb lægges fast på fag og temaer fra skoleårets start og lægges ud på intra til forældre og elever.

I de blå uger har skolen fællesuge. Det er en fast tradition på skolen at holde skolebytte (læs herom andetsteds) og det afsætter vi en af vore fællesuger til.

Desuden holder vi skolefestuge med variende indhold, men altid med samarbejde på tværs af hele skolen. Hvert andet år har vi fælles forestilling til skolefesten som afslutning på ugen, og hvert andet år en anden form for udstilling/præsentation af ugens indhold.

Den sidste fællesuge kan variere fra alt mellem videnskab (bygge luftballoner), idræt, læseuge og meget mere.

Placeringen af de forskellige uger i skoleåret kan variere fra år til år.

Vores klassestruktur ser ud som følger: Lillegruppen er 0-2.klasse, de er delt i to grupper på langs af de tre klassetrin. Mellemgruppen består af en sammenlæst 3.-4. klasse og 5. og 6. klasse. Storegruppen er 7.-9.klasse. Grønne forløb er altid sammenlæste, mens nogle timer i røde uger læses hver for sig og andre på tværs.

Forældremanual

Foraeldremanual-vers.-1.1

Udeskole

Skolen råder over en gammel savværksgrund, hvor der er bålhytte, bålsted, 2 shelters, klatretræer, jord- og græsbunker m.m., og som ligger lige ud til en sportsplads.

Tæt ved skolen er der både skov og strand, som også ofte bruges i undervisningen.

I Lillegruppen er der udeskole på skemaet hele året, mens de ældre klasser bruger udearealerne i forbindelse med deres undervisning.

Udeskole i Lillegruppen kan være: Lave bål, snitte pinde, lave mad over bål. Det kan også være natur/teknik, hvor vi undersøger skovbund og skovsøer med hensyn til dyr og planter.

Vi tager også “i byen” – f. eks. ind og ser kirken i Grenå, på museum, på havnen og ser en fiskekutter eller meget andet.

Uddannelsestatsestik

På linket herunder kan man se diverse uddannelsestatsestikker for Gjerrild-Bønnerup Friskole. Her kan man blandt andet læse at 92,3 % af eleverne starter ungdomsuddannelse. Det er en del højere end kommunegennemsnittet (78,0%) og landsgennemsnittet (84,9%)

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/725010.aspx

Tilsynsrapport

Tilsynserklaering-skoleaaret-2020-2021

Skolepengebetaling

Elevbetaling pr. 01.08.2020 Priserne er pr. måned i 12 måneder. Det opkrævede beløb over 11 måneder i parantes.

Yngste barn, er altid 1. barn

Indmeldelsesgebyr 1. barn i familien                            500,-

Skolepenge 1. barn         0.-3.kl                                    1.282,- (opkræves over 11 måneder á 1398,-)

Skolepenge 1. barn         4.-9.kl.                                    1.638,- (opkræves over 11 måneder á 1786,-)

Skolepenge 2. barn                                                       -50% af akt. skolepenge

Skolepenge øvrige                                                          0,-

Skolebytte (Opkræves sammen med sept. skolepenge) 225,-

SF0 0. – 3. kl.

Deltid: Fri fra skole og frem til skolebus (ca 14:30)            557, (opkræves over 11 måneder á 608,-)

Fuldtid: Fri fra skole og frem til kl. 17 + morgen             1.006,- (opkræves over 11 måneder á 1.098,-)

Prisen for skole og pasning indeksreguleres hvert år pr. 1. august.

Tidlig SFO (Inklusiv fuldtid SFO)

01.04.22 – 30.06.22       1.675,-

Når man starter i 0. klasse efter sommerferien, er man automatisk tilmeldt SFO fuldtid. Hvis dette ønskes ændret, kontaktes kontoret.

SFO søskenderabat

2 fuldtidsbetalende pladser i SFO, udløser en rabat på 225 kr. til 2. barn som udbetales over 11 måneder.

Betalingsbetingelser

Skolepengene opkræves månedsvis forud og udsendes af Nets, og vi opfordrer alle hjem til at tilmelde sig PBS, så betalingen foregår automatisk.

Betalingen opkræves med forfaldsdato hver d. 1. i måneden. Der betales for 11 måneder, juli mdr. er betalingsfri.

Såfremt at man ikke ønsker at benytte betalingsservice, opkræves der et administrationsgebyr pr. mdr. på 50,-. Dette gebyr lægges automatisk oven i hver faktura.

Du kan tilmelde dig betalingsservice direkte ved at klikke her.

Ind- og udmeldelse til skole og/eller SFO skal ske med 20 dages varsel pr. førstkommende 1. i måneden, skriftligt til skolens kontor.

Økonomisk Friplads

Der er mulighed for at søge om delvis økonomisk friplads. Skolen ansøger samlet om tilskud fra fordelingssekretariatet, som bliver tildelt skolen omkring jul – og herefter indregnet i skolepengene fra januar til juni. Ansøgningsskema kan findes på intra i juni mdr. og kan desuden udleveres fra skolens kontor ved henvendelse.

Ansøgningen skal fornyes hvert skoleår, dog så snart der sker ændringer i indkomsten.

Afdragsordning

Ved manglende mulighed for betaling, fx ved pludselige ændringer i ens privatøkonomi eller andre årsager, skal der straks rettes henvendelse til skoleleder for at drøfte muligheden for en evt. betalingsordning. Såfremt en sådanne ordning imødekommes, vil der blive lavet en skriftlig aftale, som vil indeholde en plan for hvordan betalingen fremover skal afvikles.

Rykkerprocedure

Såfremt betaling af skolepenge ikke er tilgået skolen senest den 15. i måneden, fremsendes en betalingspåmindelse om at bringe forholdet i orden indenfor 10 dage. Der pålægges et rykkergebyr på̊kr. 100,00.

Er betalingen stadig ikke tilgået skolen d. 25. i mdr. fremsendes endnu en betalingspåmindelse, om at bringe forholdet i orden indenfor 10 dage. Der pålægges et rykkergebyr på endnu 100 kr. Skolens leder tager, i den forbindelse, kontakt til hjemmet.

Hvis skolen ikke har registreret betaling inden for tidsfristen, fremsendes en sidste rykkerskrivelse, med henvisning til skolens regler og konsekvenser ved fortsat manglende betaling, som i sidste ende vil betyde at skolen ophæver samarbejdet med familien. Betalingen skal ske inden 10 arbejdsdage og der pålægges endnu et rykkergebyr på 100kr.

Vi forbeholder os ret til at inddrage advokat og inkasso i skyldnersager. Omkostninger ved dette afholdes af skyldnere.