• 1
  • 2
  • 3
  • 4

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION GJERRILD-BØNNERUP FRISKOLE

Hjemsted og formål

§ 1

"Gjerrild-Bønnerup Friskole", Knud Albæksvej 4, Gjerrild, 8500 Grenå, CVR 15234806, er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Norddjurs Kommune, Region Midtjylland.

Skolen er oprettet den 14. Maj 1991.

§ 2

Friskolen er en selvejende institution og har til formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Skolen skal opfylde det egendækningsbidrag, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

stk.2.

Det er skolens formål at udvikle børnenes faglige og medmenneskelige kompetencer, således at de bliver i stand til at agere som aktive og ansvarlige medborgere i det demokratiske samfund.

Skolen bygger sit daglige virke på demokratiske principper, hvor børn, forældre og personale indgår i et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til den enkelte.

Det er vigtigt, at børn og voksne på Gjerrild-Bønnerup Friskole går glade i skole og glade hjem!

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige.

stk.2.

Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og vil være at anvende til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende.

Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk.3.

Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes på én eller flere af følgende måder:

1) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

3) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

4) I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og

investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.

Stk. 3. Skolen kan uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 4, under størst mulig hensynstagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller aktier i det pengeinstitut, som skolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis skolen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis skolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.

Likvide midler må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældre til børn i skolen.

stk.2.

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisning i henhold til "Lov om friskoler og private grundskoler mv." Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jf. § 6 og § 14 stk.2.

Stk.3.

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Medlem af skolekredsen kan enhver blive, som har børn i skolen og i øvrigt andre, som føler sig knyttet til skolen, og som er villig til at betale det af bestyrelsen fastsatte minimumskontingent. Optagelse af andre skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for general­forsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

Stk.4.

Medlemskab af skolekredsen anses for at være en ret for forældrene. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens § 38.

§ 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

stk.2.

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere §11 stk.1.

Stk.3.

Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§ 6

l henhold til § 4, stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens undervisning. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

stk.2.

Tilsynet med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk varetages desuden af en tilsynsførende valgt af forældrekredsen. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.

Stk.3.

Vælges den tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Valget sker på generalforsamlingen. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert medlem på generalforsamlingen kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende skal det være tydeligt og klart for alle parter, at det er valg af tilsynsførende, der stemmes om. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der afgiver stemme.

Stk.4.

Den tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen afgiver hvert år en skriftlig erklæring til forældrekredsen og/eller en mundtlig erklæring på skolens ordinære generalforsamling om det udførte tilsyn. Det skal af erklæringen fremgå, om tilsynsførende anser, at undervisningen i dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, l øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i "Lov om friskoler og private grundskoler mv." Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

Generalforsamling

§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal på indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere §16, §17, §19 og §20.

Stk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 1. maj. Den indkaldes ved almindeligt brev til forældrekredsens og skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsen aflægger beretning.

3.Den reviderede årsrapport forelægges til orientering. Samt orientering om indeværende regnskabsårs budget.

4.Skolelederen aflægger beretning.

5.Tilsynsførende aflægger beretning.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

6b Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen

7. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.

8. Indkomne forslag.

9.Eventuelt.

Stk. 3

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 1. februar, og de skal bekendtgøres for forældrekredsen og skolekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. også § 6 stk. 3.

Forslag der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelse.

§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jf.§ 19 og 20.

Stk.2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til børn på skolen.Stk.2.Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette valg, og bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk.3.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årlig, første gang med 4 efter foretagen lodtrækning. Bestyrelsens medlemmer kan afsættes i funktionsperioden af det vælgende organ, såfremt det af dagsordenen for det vælgende organs mødefremgår, at der skal ske afsættelse af bestyrelsesmedlemmer, og det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed træffer beslutning om konkrete bestyrelsesmedlemmers afsættelse.

Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, forening eller lignende, som har valg eller udpeget den pågældende.

Stk.4.

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal være forældre ved skolen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og formand og næstformand vælges af bestyrelsen midte. I tilfælde af formandens forfald, overtages formandens forpligtelser af næstformanden.

Stk.5.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, stk. 6.

Ved evt. supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes. Og et forældrevalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevant suppleant automatisk.

Stk. 6.

Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§ 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

Stk.2.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og, mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive holdt ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4.

Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Bestyrelsens opgaver

§ 12

Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse, samt er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn

Bestyrelsen træffer beslutning om køb/salg og pantsætning af fast ejendom.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten.

Stk.2.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent.

Stk.3.

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4.

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk.5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed blandt de tilstedeværende, l tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

§ 13

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald, l øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk.2.

Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. ”Lov om friskoler og private grundskoler m. v.” samt ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om friskoler og private grundskoler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelser med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk.2.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende for skolen, og desuden fastsætter retningslinier for forældrekredsens tilsyn, jf. § 4 stk.2. og § 6 stk.1.

Stk.3.

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelser med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 5.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægterne § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 6.

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk. 7.

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller i øvrigt er til fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever, medlemmer af skolekredsen og fastansatte ved skolen, har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber, revisionsprotokol og andre dokumenter som er godkendt af bestyrelsen. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jf. § 7 Stk. 1.

Skoleleder

§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for undervisningsministeriet, forældrekredsen og skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2.

Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Regnskab

§ 18

Regnskabsåret følger statens finansår.

Stk.2.

Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelser for at sidde i bestyrelsen.

Stk.3.

Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til forelæggelse for den førstkommende ordinære generalforsamling til orientering. Årsrapporten og revisionsprotokollatet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer som samtidig afgiver en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Vedtægtsændring

§ 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk.2.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3.

På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal.

Stk. 4.

Vedtægtsændringer som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 20

Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.Stk.2.Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.Stk. 3.Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor. Stk.4.Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.Stk.5.Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.Stk.6.Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Undervisningsministeriets godkendelse. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

§ 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Således vedtaget på skolens generalforsamling den 27. november 2008

Dirigent

___________________
Per Høgh Sørensen

Bestyrelsen:

________________
Formand

Søren Stilling Møller

Marshøjvej 40, 8500 Grenå 

_______________
Næstformand

___________________
Lisbeth
Indertoft 3, 8500 Grenå

___________________
Henrik Pedersen
Troldhøjvej 9, 8500 Grenå

___________________
Jørgen Larsen
Dyrehavevej 6, 8500 Grenå

___________________
Linda Poulsen Olesen
Marshøj 16, 8500 Grenå

___________________
Thomas
Grenåvej 31, 8500 Grenå

___________________
Lars Gyldenvang
Noldervej14, 8500 Grenå